RSS Reklamačný protokol Reklamačný protokol Reklamačný protokol Reklamačný protokol Reklamačný protokol

Aktuelles Angebot unserer Immobilien-Büro kann auf dem AReality.sk Portal zu finden. Der Dienst Moja Realitka bringt AReality.sk - das größte Angebot an Immobilien in der Slowakei.

Reklamačný protokol

 

 

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou BDZ, s.r.o., IČO: 46614842  (ďalej len„ BDZ, s.r.o.“)

 

·         Spoločnosť BDZ, s.r.o. je právnická osoba podnikajúca v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

·         Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spol. BDZ, s.r.o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou realitnou kanceláriou BDZ, s.r.o.  sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "reklamácie").

·         Spoločnosť BDZ, s.r.o.  spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári prijatom v danú dobu spoločnosťou BDZ, s.r.o.  . Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu. Formulár Reklamačného protokolu je na konci tejto stránky alebo môže byť zaslaný na vyžiadanie emailom.

·         Reklamácia bude spol. BDZ, s.r.o.  vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária BDZ, s.r.o.  s klientom písomne nedohodne inak.

·         Reklamáciu môže spol. BDZ, s.r.o.  uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

·         Pokiaľ spol.  BDZ, s.r.o.  uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná všetko preto, aby nežiaduci stav odstránila k spokojnosti klienta. V prípade, že z dôvodov na strane spol. BDZ nebude možné nežiaduci stav odstrániť, môže klient požadovať primeranú zľavu z odplaty za poskytnutie realitných služieb.

·         Pokiaľ spol. BDZ, s.r.o.  uzná reklamáciu za neoprávnenú, informuje o tom neodkladne klienta. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje spol.  BDZ, s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

·         Spoločnosť BDZ, s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

·         Tento reklamačný poriadok pre spol. BDZ, s.r.o. je záväzný.

·         Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14.3. 2012. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou BDZ, s.r.o.

 

     

Reklamačný formulár BDZ, s.r.o 
  
Meno, priezvisko makléra: 
  
Typ transakcie: predaj, prenájom, kúpa: 
Adresa nehnuteľnosti: 
  
Dátum podania reklamácie: 
  
Meno, priezvisko reklamujúceho: 
adresa: 
telefón: 
email: 
Podpis:                                                                                                                                   dňa:
Popis reklamácie: 
  
Vybavenie reklamácie:uznaná                                        neuznaná
Vyjadrenie zástupcu BDZ, s.ro.:                                                                                             dňa:
Spôsob vybavenia reklamácie: 
  
S vybavením reklamácie súhlasím :áno                                                 nie
 
Podpis reklamujúceho:                                                                               dňa:

 Ak reklamujúci nesúhlasí s vybavením reklamácie má možnosť v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení

 spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obrátiť sa na príslušnú inštitúciu.                                    

realitný maklér, reality, byt, dom, nehnuteľnosti, predaj, kúpa bytu, predaj bytu